ГлавнаяГлавная
 
О компанииО компании
 
НовостиНовости
 
Каталог продукцииКаталог продукции
 
УслугиУслуги
 
ПартнерыПартнеры
 
КонтактыКонтакты
 
рус eng
 

Новости

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «ЗВАРКА» повідомляє, про річні загальні збори акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «ЗВАРКА» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ-01284821, місцезнаходження - м.Київ, проспект Московський, 23 повідомляє, що річні загальні збори акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Київський експериментальний механічний завод «Зварка» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ-01284821, місцезнаходження - м.Київ, проспект Московський, 23  повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 21 квітня 2017 року об 10:45 год. за адресою: м.Київ, проспект Московський, 23, кім. 416.

Перелік питань проекту порядку денного:

 

1.           Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2.           Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

3.           Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 

4.           Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

5.           Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6.           Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7.           Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

8.           Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

9.           Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

10.        Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

11.        Припинення повноважень та відкликання Ревізійної комісії Товариства.

12.        Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

13.        Обрання Наглядової ради Товариства.

14.       Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

15.        Обрання Ревізійної комісії Товариства.

 

Реєстрація учасників відбуватиметься 21 квітня 2017 року з 10:00 год. до 10:35 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 14 квітня 2017 р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: м.Київ, проспект Московський, 23, кім. 416, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою м.Київ, проспект Московський, 23, кім. 416.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Лукошин С.В., тел. (044) 536-04-95.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.svarka.kiev.ua.

 

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

 

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича, Членом Лічильної комісії Дяченко Ольгу Вікторівну, Членом лічильної комісії Ващенко Марину Сергіївну.

По питанню №2: 1) Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений Наглядовою радою Товариства (Протокол № 3 від 16.03.2017 року). 2) Постановити, що затверджувані порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов’язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

По питанню №3: Обрати Головою зборів Лукошина Сергія Володимировича, Секретарем зборів Майсюра Ніну Олександрівну.

По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5: Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.

По питанню №6: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

По питанню №7: Затвердити звіт  Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

По питанню №8: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

По питанню №9:  Чистий прибуток за 2016 рік у розмірі 481000,00 грн. розподілити наступним чином: 5%, що складає 24050,00 грн. направити до резервного капіталу Товариства, а інші 95%, що складає 456950,00 грн. направити на поповнення обігових коштів.     

По питанню №10: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі, а саме: Голову Наглядової ради Муху Вiктора Борисовича, Члена Наглядової ради Кравченка Олега Борисовича, Члена Наглядової ради Бiрюкова Степана Сергiйовича.

По питанню №11: Припинити повноваження та відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі, а саме: Голову Ревізійної комісії Кравченко Iнессу Миколаївну, Члена ревізійної комісії Галдецька Ларису Олегiвну, Члена ревізійної комісії Деркач Наталію Петрiвну.

По питанню №12:  1) Внести зміни до Статуту ПАТ «КЕМЗ «ЗВАРКА» та затвердити нову редакцію Статуту. 2) Уповноважити Голову правління підписати від імені Товариства Статут у новій редакції. 3) Доручити Голові правління здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту.

По питанню №13: Обрати до Наглядової ради Товариства (згідно Статуту строком  на п’ять років) Муху Вiктора Борисовича, Кравченка Олега Борисовича, Бiрюкова Степана Сергiйовича, Муху Максима Вікторовича, Кравченка Марка Борисовича.

По питанню №14: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.  Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

По питанню №15: Обрати Ревізійну комісію Товариства (згідно Статуту строком на п’ять років): Голову Ревізійної комісії Кравченко Iнессу Миколаївну, Члена ревізійної комісії Галдецька Ларису Олегiвну, Члена ревізійної комісії Деркач Наталію Петрiвну.

Наглядова Рада

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів  

23054

22710

Основні засоби  

7054

8271

Довгострокові фінансові інвестиції  

279

279

Запаси 

1122

1188

Сумарна дебіторська заборгованість  

9877

8694

Грошові кошти та їх еквіваленти 

756

383

Нерозподілений прибуток 

(1076)

(1389)

Власний капітал 

21638

21290

Статутний капітал 

18827

18827

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

1416

1420

Чистий прибуток (збиток) 

481

696

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

5379111

5379111

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

43

45