ГлавнаяГлавная
 
О компанииО компании
 
НовостиНовости
 
Каталог продукцииКаталог продукции
 
УслугиУслуги
 
ПартнерыПартнеры
 
КонтактыКонтакты
 
рус eng
 

Новости

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТА
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

1. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД "ЗВАРКА". 2. Код за ЄДРПОУ:01284821. 3. Місцезнаходження: 04655,  м.Київ, Московський проспект, 23. 4. Міжміський код, телефон та факс:531-39-13, 531-39-13. 5. Електронна поштова адреса:19@comreg.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.svarka.kiev.ua. 7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента.

2. Текст повідомлення.

Повноваження посадової особи Голови Правління Товариства Майсюри Миколи Олексiйовича припинено 08.02.2019 року у зв'язку із заявою про звільнення. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 0,0004%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 29.04.2014 р. по 08.02.2019 р. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол №1/29 вiд 08.02.2019 року).

Повноваження посадової особи Голови Правління Товариства надано Приплавку Андрію Михайловичу з 09.02.2019 року у відповідності до пропозиції членів Наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 5 років. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх 5 років: Заступник Голови правлiння. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол №1/29 вiд 08.02.2019 року).

3. Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади. Голова Правлiння Приплавко Андрій Михайлович.